A. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego działającego pod adresem: <> (zwanego dalej Sklepem).

II. Administratorem danych osobowych osób korzystających z dostępu do Sklepu, przekazanych w związku ze składaniem Zamówień, jest Sprzedawca.

III. Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

1) Sprzedawca - AB VitalPlus Ltd. z siedzibą w Hong Kong, Unit D, 12/F., No. 8, Hart Avenue, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong SAR, adres strony internetowej: www.glucoburner.pl adres poczty elektronicznej: [email protected];
2) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu;
3) Umowa - każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu;
4) Regulamin Sklepu – dokument opisujący warunki zawierania i wykonywania Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, a także zasady składania reklamacji i odstąpienia od Umowy, dostępny do pobrania na stronie internetowej www.glucoburner.pl;
5) Towary lub Usługi – wszelkie świadczenia Sprzedawcy na rzecz Klienta wykonywane w ramach Sklepu, opisane w Regulaminie Sklepu;
6) Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy albo oświadczenie woli Klienta złożone telefonicznie określające rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;
7) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu;
8) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

IV. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);
3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

V. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

B. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych

I. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, w celu realizacji Umowy, w tym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych.

II. Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie podczas składania Zamówienia:
1) nazwisko i imię;
2) data urodzenia;
3) płeć;
4) adres zamieszkania;
5) adresy elektroniczne;
6) numer telefonu komórkowego;
7) numer telefonu stacjonarnego.

III. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Sprzedawcy oraz od jego kontrahentów. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

IV. Sprzedawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególnościci ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowuje poufność danych osobowych.

V. Po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty realizacji Zamówienia (dostarczenia zamówienia do Klienta) Sprzedawca usuwa ze swoich baz danych wszelkie dane osobowe Klienta podane w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

VI. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu przez Klienta Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
1) niezbędne do rozliczenia Umowy,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu lub oferowanych w ramach Sklepu Usług;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VII. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

VIII. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, w szczególności Sprzedawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w celu realizacji Dostawy.

C. Inne dane o Kliencie i dane eksploatacyjne

I. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu i oferowanych w ramach Sklepu Towarów lub Usług, w szczególności takie jak:
1) oznaczenia identyfikujące Klienta, w tym jego adres e-mail;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usługi lub nabyciu Towaru.

II. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Klienta i jego zachowaniach w Sklepie.

III. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania Usługami lub Towarami oraz treściami zamieszczanymi w Sklepie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz Usług świadczonych w jego ramach.

IV. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu przy użyciu urządzeń przenośnych, Sprzedawca może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu.

V. Sprzedawca nie stosuje w ramach Sklepu plików cookies.

D. Prawa Klienta

I. Sprzedawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Klientom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

II. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył warunki korzystania ze Sklepu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Klienta są Sprzedawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

III. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Sprzedawcy uniemożliwia realizację Zamówienia i stanowi podstawę rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

IV. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z przedstawicielstwem Sprzedawcy pod adresem AB Vitalplus Spółka z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław; telefonicznie pod numerem (22)5009477 lub na adres e-mail: [email protected].

E. Postanowienia końcowe

I. Strona internetowa Sklepu może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.

II. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Sklepu.

III. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu.

IV. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie. To confirm.